dreamstime_m_116304611

Pension

Sådan dækker pensionskassernes forsikringsordninger

Der er markante forskelle på, hvordan store dele af den danske befolkning er dækket, hvis de får en alvorlig arbejdsskade, en sygdom eller på anden måde bliver uarbejdsdygtige. InsideBusiness har spurgt PKA, PensionDanmark, Industriens Pension, DIP/JØP, Sampension, ISP, Lærernes Pension, Lægernes Pension, MP Pension og PBU om deres ordninger. Se deres svar

PensionDanmark (PD)

(læs også Pensionskassers forsikringsdækning dumper)

Invaliderenter

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”PD’s helbredsbetingede dækninger er som hovedregel knyttet op på tilkendelse af offentlig førtidspension. PD udbetaler dog halvdelen af summen ved førtidspension efter 1 år i ressourceforløb, ligesom PD også har en opsparingssikring ved ansættelse i fleksjob. Så tilkendelse hænger ikke kun på offentlig førtidspension.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

”Standarddækningens størrelse er fastsat ud fra hensynet til at sikre medlemmerne en passende dækningsgrad sammenlignet med indkomsten inden førtidspensioneringen, og det sker naturligvis med udgangspunkt i niveauet af de offentlige ydelser, som udgør en væsentlig andel af førtidspensionerede medlemmers indkomstgrundlag.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Hvis medlemmet er i fleksjob eller i ressourceforløb pga. midlertidig invaliditet, udløses de respektive dækninger.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”Medlemmer, som gennemløber et ressourceforløb, vil, når forløbet har haft et års varighed, modtage halvdelen af det skattefri engangsbeløb ved tilkendelse af offentlig førtidspension.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”Både før og efter førtidspensionsreformen er langt størstedelen af førtidspensionstilkendelserne i PensionDanmark sket til medlemmer over 40 år, men efter 2013 er der tilkendt førtidspension til medlemmer under 40 år, og det er dermed ikke vores opfattelse, at dette skulle være umuligt.

En betydelig del af førtidspensionstilkendelserne i PensionDanmark skyldes diagnoser vedrørende bevægelsesapparatet, og PensionDanmark har derfor stor fokus på at tilbyde medlemmerne hjælp, der forebygger nedslidning og fremskynder hel eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en skade.

Sundhedsordningen fokuserer på at hjælpe medlemmerne hurtigt gennem et eventuelt sygdomsforløb, og væsentlige indsatser er fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, hurtig diagnose og hjælp ved længerevarende sygdom. Med vores Hurtig Diagnose tilbyder vi på de områder, hvor der ikke er offentlig udredningsgaranti, at medlemmerne kan blive udredt i privat regi, mens hjælp ved længerevarende sygdom bl.a. omfatter koordinering og vejledning ved en sygeplejerske, målrettet tværfaglig behandling og socialfaglig vejledning ved en socialrådgiver. Får medlemmet ansættelse i fleksjob, sikrer PensionDanmark, at der fortsat indbetales til pension (opsparingssikring).”

 

PenSam

SUL

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”For at få udbetalt førtidspension fra PenSam, som består af et månedligt beløb og en éngangssum på 140.000 kr., skal man have være tilkendt offentlig førtidspension.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

”PenSam udbetaler en månedlig udbetaling ved førtidspension med vejledning til pensionskunden om en eventuel modregning af offentlige ydelser. Ud over et månedligt beløb indeholder dækningen et skattefrit éngangsbeløb på 140.000 kr.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Ingen udbetaling, men se svar på spørgsmål om ressourceafklaringsforløb ift. at opretholde dækning af forsikringen. Vi har dog et sundhedscenter, hvor vores kunder kan få rådgivning til behandling ved sygdom og hjælp til at overskue, hvilke muligheder der er i det offentlige. Ved stress og stresssymptomer kan vores kunder få et individuelt stressforløb ved en af vores stresscoaches.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”Pensionskunder i PenSam bevarer deres ret til udbetaling af førtidspension i op til 10 år. Det gælder, hvis du bliver syg inden for 1 år, efter at indbetalingen til din pension stopper, og du herefter er uafbrudt syg i op til 9 år. Det sikrer, at kunder, der skal igennem et ressourceforløb, stadig er dækket, hvis de får tilkendt førtidspension efter ressourceforløbet. Dækningen gælder både éngangsbeløbet på 140.000 kr. og den månedlige udbetaling af førtidspension fra PenSam.”

 

Industriens Pension

SUL

Hvordan er tilkendelseskriterierne?       

”Vi har i Industriens Pension valgt ikke at lade vores invalidepension afhænge af, om medlemmerne har fået tilkendt førtidspension af kommunerne. Vi har vores egne lægekonsulenter og kunderådgivere, som vurderer, om medlemmerne er i stand til at arbejde eller ej ud fra et helbredskriterium. Det betyder, at sagsbehandlingen er langt hurtigere, end hvis vi havde fulgt det offentliges vurdering.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Forsikringen dækker ved varigt tab af erhvervsevne, og den dækker således ikke midlertidigt erhvervsevnetab.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”Vi udbetaler et engangsbeløb på minimum 100.000 kr. til alle medlemmer, der mister mere end halvdelen af deres erhvervsevne, og dette beløb modregnes ikke, selv om man skal i ressourceforløb. Derudover fortsætter medlemmernes pensionsopsparing under et ressourceforløb, da vi dækker de løbende indbetalinger til pension frem mod pensionsalderen for invalidepensionister (også kaldet bidragsfritagelse eller præmiefritagelse). Til gengæld betyder modregningsreglerne, at vores løbende udbetaling af invalidepension bliver modregnet 100 pct. i de offentlige ydelser under et ressourceforløb. Derfor bliver den løbende invalidepension sat i bero, mens man er i ressourceforløb.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”I Industriens Pension kan man få sin forsikring ved tab af erhvervsevne, selv om man er under 40 år og ikke kan få tilkendt offentlig førtidspension. Vi har vores egne lægekonsulenter og kunderådgivere, som vurderer, om medlemmerne er i stand til at arbejde eller ej ud fra et helbredskriterium. Det betyder, at et stort antal medlemmer, der mister størstedelen af erhvervsevnen, men f.eks. får sygedagpenge eller kan arbejde nogle få timer om ugen i fleksjob, kan modtage udbetalinger fra Industriens Pension. Over en årrække har flere tusinde af vores medlemmer fået udbetaling, selv om de ikke var på førtidspension på vores tilkendelsestidspunkt.”

 

Sampension 

Invaliderenter

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”Sampension administrerer både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Arbejdsmarkedspensioner fungerer på den måde, at tilkendelse er afhængig af offentlige ydelser, eksempelvis sygedagpenge eller offentlig førtidspension. Der kan udbetales både midlertidig og varig dækning. Der udbetales løbende pension ved sygedagpenge og førtidspension. Derudover udbetales der også en sum ved tilkendelse af offentlig førtidspension. Per 1. januar 2019 udbetales der også en sum ved tilkendt ressourceforløb af mindst 12 måneders varighed. Samtidig opretholder kunden sine forsikringsdækninger.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Det afhænger også af produktet. På firmaordninger udbetales der efter 3 måneder, når kunden har mistet 50 pct. af sin erhvervsevne, i 24 til 36 måneder.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”På arbejdsmarkedspensionsordningerne tilkendes præmiefritagelse (det vil sige, at fællesskabet dækker prisen for opretholdelse af dækninger) – sum udbetales efter 6 til 12 måneder.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

Man kan godt få førtidspension, hvis man er under 40 år, jf. hele formålet med reformen og evalueringen af reformen i foråret 2018.

 

PKA

PKA’s ordning i de fire pensionskasser er tegnet som livinvaliderenter. Derudover tilbyder PKA et tab af erhvervsevneprodukt til privatansatte i firmapensionsaftaler, både inden og uden for overenskomst, og hvis det er tegnet som SUL

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”På ordningen i de tre af pensionskasserne er tilkendelseskriteriet offentlig førtidspension. Det betyder, at medlemmet blot skal sende en kopi af sit tilkendelsespapir fra det offentlige.

I Pensionskassen for Farmakonomer er der individuel vurdering, hvor tilkendelseskriteriet er varig nedsættelse af erhvervsevnen med minimum 2 tredjedele.

For privatansatte i firmapensionsaftaler, som vi også har et tilbud til i PKA, er der individuel vurdering af erhvervsevnen, dvs. tab af erhvervsevne.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

”I ordningen for de fire pensionskasser er førtidspensionens (FØP) størrelse uafhængig af alle andre udbetalinger, herunder udbetalinger fra det offentlige. Størrelsen står i forhold til størrelsen af medlemmets månedlige indbetalinger inden førtidspensionen.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Medlemmer, som får FØP, kan søge om midlertidig udbetaling fra Bistandsfonden i pensionskassen. Bistandsfondsydelsen tilkendes efter individuel vurdering, og størrelsen er efter individuelt behov. Alle har bidragsfritagelse.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”Ved ressource- og jobafklaringsforløb udbetales der i pensionskasserne en sum ved ressourceforløbsydelse. Summen hæves fra 80.000 kr. til 100.000 kr. den 1.1 2019. Denne modregnes ikke i offentlige ydelser og sikrer medlemmet en god dækning under ressource- og jobafklaringsforløb.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”I PKA er alle dækket lige godt uanset alder. Faldet i tilkendte offentlige førtidspensioner har ikke været forholdsmæssigt større blandt medlemmer under 40 år end blandt medlemmer over 40 år. Det betyder, at der blandt medlemmer i PKA ikke er en ekstraordinær udfordring for medlemmer under 40 år.”

 

ISP

Invalidepensioner er tegnet som livsforsikring

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”Vi tilkender efter vurdering af erhvervsevnen som ingeniør, og erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2 tredjedele.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales? 

”Nej, medlemmerne får udbetalt den dækning, der fremgår af deres ordning.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Vi har et supplerende produkt, således at der i visse ordninger (regulativ 4) kan udbetales 50 pct. af invalidesummen ved tilkendelse af ressourceforløbsydelse på mindst 12 måneder. Den resterende invalidesum udbetales ved tilkendelse af førtidspension, eller hvis medlemmet har været i ressourceforløb uafbrudt i mindst 24 måneder. Medlemmer i andre ordninger får udbetalt invalidesummen ved tilkendelse af invalidepension fra ISP. Invalidepensionen udbetales ikke ved midlertidig invaliditet.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”Vi tilkender efter tabt erhvervsevne som ingeniør. Erhvervsevnen skal være varigt nedsat med mindst 2 tredjedele.”

 

Lærernes Pension

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

“Når medlemmet får tilkendt offentlig førtidspension, får medlemmet udbetalt invalidepension fra os. Samtidig får alle børn under 21 år børnepension. Har medlemmet været sygemeldt i mere end 3 måneder og ikke længere får løn, får medlemmet midlertidig pension. Også her får alle børn under 21 år børnepension.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

“Bliver den midlertidige pension fra os modregnet 100 pct. i den offentlige ydelse (ressourceforløbsydelse), suspenderer vi den midlertidige pension. Medlemmets børn får børnepension, selv om den midlertidige pension er suspenderet.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

“Har medlemmet fået ressourceforløbsydelse i 6 måneder, får medlemmet en skattefri sum på 100.000 kr., der ikke modregnes. Børn under 21 år får børnepension, når medlemmet får invalidepension eller midlertidig pension (også selv om den suspenderes). Vi fortsætter med at indbetale til pensionen, hvis medlemmet får invalidepension, midlertidig pension, ressourceforløbsydelse og/eller er i fleksjob. For fleksjob gælder det, at vi supplerer den manglende indbetaling på grund af lønnedgang, så medlemmet forsætter med at indbetale det samme til pensionen som før fleksjobbet.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”Hvis et medlem ikke kan få tilkendt offentlig førtidspension, får vores medlemmer midlertidig pension og børnepension, hvis medlemmet har børn. Modtager medlemmet ressourceforløbsydelse, får medlemmet en sum ved ressourceforløb og børnepension. Vi har i øvrigt hvert år nogle få medlemmer under 40 år, der tilkendes offentlig førtidspension. De tilkendes naturligvis også invalidepension hos os.”

 

Lægernes Pension

I Lægernes Pension er livsvarig invalidepension og kritisk sygdomsdækning en del af den obligatoriske pensionsordning. Lægerne kan tilvælge en supplerende forsikring, hvis der er behov for mere end pensionsordningens invalidedækning. Lægen bestemmer selv størrelsen på den supplerende dækning, og der er mulighed for at få næsten samme indkomst, som inden sygdommen ramte.

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”Lægen tilkendes invalidepension, hvis det vurderes, at erhvervsevnen som læge er nedsat med 2 tredjedele eller mere, og at erhvervsevnen har været eller forventes at være nedsat i mindst 6 måneder.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

”Nej. I forbindelse med tilkendelsen ses der kun på, om lægen kan oppebære løn for lægeligt arbejde. Det indgår ikke i vurderingen, om lægen kan modtage offentlige ydelser.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Tilkendelse kan være midlertidig eller varig. Det afhænger helt af den konkrete sag og vurdering af sygdomsforløbet. Samlet set skal sygdomsperioden forventes at vare mindst 6 måneder.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”Som nævnt ovenfor sker tilkendelse helt uafhængigt af offentlige ydelser og dermed også en eventuel ressourceforløbsydelse. Hvis lægen modtager invalidepension fra Lægerens Pension, vil pensionen oftest være så høj, at der ville ske fuld modregning i en eventuel ressourceforløbsydelse, hvis lægen vælger at indgå i et ressourceforløb.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”Det har ingen betydning, om lægen er under 40 år. I Lægernes Pension er dækningen ved invaliditet uafhængig af alder.”

 

MP Pension

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”Vi har jo et helt unikt produkt i form af dækning ved faginvaliditet. Det betyder, at medlemmet kan være berettiget til udbetaling af halv eller hel invalidepension, hvis medlemmet mister erhvervsevnen inden for sit specifikke område. Vi ser på erhvervsevnen ud fra den uddannelse eller det, som medlemmet hidtil har beskæftiget sig med. Det er i modsætning til de kommercielle selskaber og mange andre pensionskasser samt det offentlige, som først tilkender invalidepension, når der er tale om invaliditet inden for alle erhverv. Som medlem kan man få tilkendt invalidepension – enten halv eller hel – hos os, hvis det erhvervsevnetab, man har, forventes at vare i minimum 12 måneder. Vi skeler ikke til, om medlemmet har fået tilkendt offentlig førtidspension – vi foretager vores egen lægelige vurdering af medlemmets samlede helbredsmæssige gener.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Vi tilkender tre typer invalidepension – varig, længerevarende eller midlertidig. Sidstnævnte er den mest tilkendte og tilkendes typisk op til 12 måneder ad gangen. Derefter foretager vi en revurdering af medlemmets erhvervsevnetab med henblik på eventuel forlængelse eller raskmelding. Hvis medlemmet er i ressourceafklaringsforløb, vil de fortsat modtage invalidepension fra os, dog vil vores udbetaling blive modregnet i de offentlige ydelser. Ved tilkendelse af længerevarende og varig hel invalidepension kan invalidesummen udbetales. Invalidesummens størrelse nedtrappes fra alder 40 år og bortfalder ved alder 60 år. Selv om vi tilkender invalidepension, har vi et ønske om at vores medlemmer kommer tilbage på arbejdsmarkedet og fortsætter med at arbejde for deres resterende erhvervsevne.”

 

DIP/JØP

”Det gælder for både DIP og JØP, at vi tegner livinvaliderenter. Det betyder, at medlemmerne får invalidepension frem til folkepensionsalderen – og derefter får de alderspension. Medlemmerne kan tilpasse størrelsen af deres invalidedækning, så den passer til deres behov. Man kan få dækket op til 80 pct. af lønnen. Herudover er der supplerende mulighed for at tegne børnepension, så børnene også bliver dækket op til 24 år, hvis man bliver invalid. Endelig er man dækket af ulykkesforsikringen, hvis man bliver invalid som følge af en ulykke.”

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”DIP og JØP anvender faginvaliditet som kriterium for invalidepensionen. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i medlemmernes uddannelser og deres jobmuligheder inden for deres fag. Begge kasser har varig dækning ved invaliditet over 2 tredjedele.”

Tager I hensyn til offentlige ydelser, når dækningen udbetales?

”Nej, DIP og JØP modregner ikke offentlige ydelser i dækningen.”

Hvordan fungerer dækningen ved midlertidig invaliditet?

”Medlemmer af DIP kan tilvælge produktet Midlertidig Invalidepension. Med denne dækning kan de få udbetalt en midlertidig invalidedækning, som udbetales i op til 36 måneder (efter en 6 måneders klausuleringsperiode). Dækningen er aktuel i det tilfælde, et medlem bliver sygt eller kommer ud for en ulykke, så erhvervsevnen som ingeniør nedsættes midlertidigt med mindst 50 pct.

Medlemmer af JØP har efter en lægelig vurdering ret til midlertidig invalidepension, hvis erhvervsevnen som jurist eller økonom nedsættes til 1 tredjedel eller derunder.”

Hvordan fungerer dækningen i ressourceafklaringsforløb?

”DIP: Der er dækning med midlertidig og varig invalidepension i forbindelse med ressourceforløb. Dækningen kan komme til udbetaling, efter at medlemmets indtægt er ophørt, og erhvervsevnen som ingeniør er nedsat med 2 tredjedele.

JØP: Der er dækning i forbindelse med ressourceforløb. Dækningen kan tidligst komme til udbetaling fra den 1. i måneden, efter at medlemmets indtægt er ophørt, og erhvervsevnen som jurist eller økonom er nedsat med 2 tredjedele.

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”For DIP og JØP gælder det, at invalidepension bliver vurderet ud fra faginvaliditet, og den er uafhængig af offentlig førtidspension – tilkendelse er alene på baggrund af en lægelig vurdering ved egne lægekonsulenter.”

 

PBU

Invaliderenter

Hvordan er tilkendelseskriterierne?

”Kriteriet for tilkendelse af invalidepension og invalidesum med hel bidragsfritagelse er tilkendelse af offentlig førtidspension. Dækningen ved midlertidig invaliditet afhænger af, hvilke offentlige ydelser medlemmet er tilkendt. Der kan tilkendes halv invalidesum med hel bidragsfritagelse ved revalidering eller ressourceforløb af mindst 1 års varighed. Der kan tilkendes halv invalidesum med hel eller delvis bidragsfritagelse ved visitering til fleksjob. En invalidesum modregnes ikke i offentlige ydelser ved hverken revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller ved førtidspension.”

Hvordan er man stillet, hvis man er under 40 og mister sin arbejdsevne og ikke kan få tilkendt førtidspension pga. alder?

”Hvis medlemmet ikke kan få tilkendt offentlig førtidspension pga. alder, så afhænger dækningen af, hvilke offentlige ydelser medlemmet alternativt tilkendes, jf. pkt. 2. Vores medlemmer er typisk i revalidering eller ressourceforløb i 2-3 år, hvor udbetalingen af halv invalidesum giver en god kompensation for det indtægtstab, man har som pædagog.”

 

Læs også Pensionskassers forsikringsdækning dumper

 

Billede: © Siam Pukkato Dreamstime.com